in English  lithaz.org: home & art/culture events organizations publications
edited by R. Vaitkus on 8/30/2011
Arizona Chapter of
Lithuanian-American Community

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

1951 m. lapkričio mėn. 18 d. JAV lietuviai, džiaugdamiesi žmonišku ir laisvu gyvenimu šiame krašte ir, kaip lietuviai bei lietuvių kilmės amerikiečiai, norėdami

  • aktyviai dalyvauti JAV gyvenime ir įsijungti į kovą prieš internacionalinį komunizmą;
  • veikliai prie to gyvenimo prisidėti savo kultūrinėmis ir tautinėmis savybėmis bei lietuviškaisiais papročiais;
  • bičiuliškai palaikyti giminingumo simpatijas su lietuviais už JAV ribų ir
  • pareigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietuvių Tautos gelbėjimo pastangas,
nuoširdžiai išreiskė savo tautinį solidarumą įsteigdami JAV Lietuvių Bendruomenę.

Šiais metais JAV LB švęs savo 51 metų jubiliejų. Nors pasaulis labai pasikeitė per paskutinius 51 metus - Lietuva atgavo savo nepriklausomybę ir internacionalinio komunizmo pavojus sumažėjo, didelė dalis LB tikslų tebėra svarbūs. Mes vis dar norim džiaugtis ir dalintis mūsų lietuviškąja kultūra ir tradicijomis su kitais, mums vis dar reikia vienas kitam pagelbėti, ir mums vis dar svarbu aktyviai dalyvauti JAV visuomeniniame ir politiniame gyvenime su mums svarbiais reikalais ir idėjomis.

1989 m. sausio mėn. 10 d., JAV LB žengė didelį teisinį žingsnį, įsiregistruodama Illinois valstijoje kaip nepelno korporacija švietimo ir šalpos tikslams, oficialiai vadinama Lithuanian-American Community, Inc. Kadangi buvo žengtas šis žingsnis, pinigai aukojami JAV LB yra nurašomi nuo federalinių mokesčių (federal tax ID #36-3625439).

JAV LB Arizonos Apylinkė platina lietuviškąją kultūrą ir tarptautinį supratimą organizuodama renginius kuriuose lietuvių tautiniai šokiai, dainos, tautodailė, rūbai, maistas, ir papročiai yra demonstruojami ne vien lietuviams, bet ir kitų tautybių žmonėms. Arizonos Apylinkė, informuodama savo narius ir draugus apie lietuviams ir lietuvių kilmės žmonėms svarbius klausimus, taip pat įsijungia į bendrus viso krašto LB darbus ir iniciatyvas.

NARYSTĖ

Kviečiame visus tapti JAV LB nariais ir įsijungti į mūsų kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Dėl informacijos kreipkitės į Mark Shoban telefonu 480-802-3765 arba mashoban@yahoo.com.

JAV LB ARIZONOS APYLINKĖS VALDYBA

mark marty ruta
Mark Shoban,
Pirmininkas
Martin Algis Karsas,
Vykdomasis VP
Rūta Sweetsir,
Iždininkė

donald onute ausra
Donald Adamavich Onutė Damaitė Fielding Aušra Gleason

zenonas aldona
Zenonas Misius Aldona Vaitkienė

REVIZIJOS KOMISIJA

JAV LB Arizonos Apylinkės revizijos komisiją sudaro Gilanda Matonienė (pirmininkė), Rita Martinaitienė ir Kazys Matonis.

AUKOS IR TAUTINIO SOLIDARUMO ĮNAŠAI

Jūsų aukos JAV Lietuvių Bendruomenei (federal tax ID #36-3625439) padės remti mūsų pastangas išlaikyti lietuvybę ir lietuviškąją kultūrą Arizonoje, JAV-ėse, ir visame pasaulyje. Visi nariai yra raginami mokėti bent $10.00 asmeninį arba $20.00 šeimyninį metinį tautinio solidarumo įnašą. Siunčiant aukas ir tautinio solidarumo įnašus, rašykite čekius mokamus "Lithuanian-American Community, Inc." ir siųskite juos šiuo adresu:

Lithuanian-American Community
c/o R. Sweetsir
1152 W. Isabella Ave
Mesa, AZ 85210

KVIEČIAME Į TALKĄ

Mūsų kultūrinei ir visuomeninei veiklai reikia savanorių su visokiais talentais. Jeigu norėtumėte prisidėti prie mūsų veiklos, prašome kreiptis į Mark Shoban telefonu 480-802-3765 arba mashoban@yahoo.com.

lithaz.org: JAV Lietuvių Bendruomenės Arizonos Apylinkės svetainė internete.